THEMA'S
Over verhuurpunt
mijn account
Voor meer informatie, offertes en prijzen contacteer ons via info@verhuurpunt.be

Privacy policy

Artikel 1. Voorwerp
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacyverklaring beschrijft enerzijds de diverse maatregelen die door BV V&V worden getroffen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en anderzijds welke rechten u heeft als betrokkene. U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten en zullen steeds via de website aan de gebruikers van onze diensten en/of producten worden gemeld.

Artikel 2. Goedkeuring
Door gebruik te maken van onze website, producten en/of diensten, dewelke aangeboden door onszelf of door onze partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Artikel 3. Verwerking van de persoonsgegevens
Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en/of voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten, namelijk bij de inschrijving op een nieuwsbrief of het onderschrijven van een contractuele relatie.

Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en/of domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

Uw persoonsgegevens die wij bekomen op grond van de contractuele overeenkomst worden verwerkt om een correcte dienstverlening mogelijk te maken.

De gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming, worden verwerkt met het oog op klantenbeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar onze diensten/producten, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan onze website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg en/of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Wij maken geen persoonsgegevens over aan commerciële organisaties, dan mits uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking
De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
  • Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt. Indien u zich tegen de verwerking van deze gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen veder gebruik maken van onze diensten.
  • Uw toestemming voor wat betreft het bezoek aan onze website. Aangezien de verwerking van deze gegevens gebaseerd is op toestemming, beschikt u over de mogelijkheid om de toestemming tot het gebruik van deze gegevens in te trekken zonder dat dit het einde van onze contractuele relatie betekent.

    Artikel 5. Overdracht van de persoonsgegevens
    Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze partners.