THEMA'S
Over verhuurpunt
mijn account
Voor meer informatie, offertes en prijzen contacteer ons via info@verhuurpunt.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. VERHUURPUNT betreft een online verhuurplatform waarbij door middel van de door VERHUURPUNT online ter beschikking gestelde Advertentieruimtes (waarop zowel natuurlijke- als rechtspersonen hun producten te huur kunnen aanbieden door het plaatsen van Advertenties) huurverzoeken en -aanbiedingen van over heel België bij elkaar wordt gebracht.
 2. In huidige Algemene Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, in zoverre daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
- VERHUURPUNT: de besloten vennootschap V&V, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2110 Wijnegem, S’gravenwezelsteenweg 1 en met ondernemingsnummer 0745.377.890.
- Platform: de website www.verhuurpunt.be en elke andere door VERHUURPUNT aangewezen applicatie; - Advertentie: een publicatie op het Platform die tot doel heeft een product of dienst te verhuren;
- Verhuurder(s): natuurlijke- of rechtspersonen die via Advertentie(s) op het Platform producten te huur aanbieden en die over minstens één betalende Advertentie of Abonnement beschikken.
- Huurder(s): natuurlijke- of rechtspersonen die over gaan tot de huur van een product via het Platform;


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door de Verhuurders op het Platform geplaatste Advertenties. De Algemene Voorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden op het Platform.
 2. Iedere Verhuurder die een Advertentie wenst te plaatsen of een Abonnement wenst aan te kopen, dient voorafgaandelijk de toepasselijkheid van huidige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op huidige Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover VERHUURPUNT hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Indien een afwijking door VERHUURPUNT werd gedoogd, kan de Verhuurder hieruit geen enkel recht putten met betrekking tot toekomstige Advertenties.
 4. VERHUURPUNT heeft het recht huidige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op het Platform zijn gepubliceerd.


Artikel 3 – Account

 1. Teneinde een Advertentie te kunnen plaatsen, dient de Verhuurder over een Account te beschikken.
 2. De Verhuurder dient een uniek, veilig en geheim wachtwoord in te stellen dat tot diens persoonlijke informatie behoort. De Verhuurder is verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van zijn gegevens zoals, maar niet beperkt tot, zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Het Account is individueel, behoort slechts toe tot één natuurlijke- of rechtspersoon en mag niet gedeeld worden met derde personen.
 4. De Verhuurder staat er voor in dat alle door hem/haar verstrekte informatie juist en niet misleidend is.
 5. De Verhuurder verklaart te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. VERHUURPUNT kan er soeverein toe besluiten een Account van een Verhuurder te blokkeren of de mogelijkheid om via het Platform artikelen te huren en/of aan te bieden, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het verhuurverleden.


Artikel 4 – Advertentie

 1. Enkel de Verhuurders die over een Account beschikken, kunnen op het Platform van VERHUURPUNT een Advertentie plaatsen.
 2. Elke Advertentie mag slechts één product of dienst aanbieden en moet bij plaatsing onder de meest geschikte subcategorie worden ondergebracht. Een set kan niet in één Advertentie worden aangeboden. Een Abonnement kan twee, vijf, twintig of een ongelimiteerd aantal Advertenties omvatten.
 3. De aankoop van Advertentieruimte geschiedt middels tussenkomst van de betaalprovider Mollie.


Artikel 5 – Abonnementen

 1. VERHUURPUNT biedt verschillende formules voor Abonnementen aan. De tarieven en de looptijden ervan zijn raadpleegbaar via de website.
 2. De Verhuurder kan een Abonnement op elk ogenblik opzeggen. De Huurder erkent evenwel dat hij in geval van een voortijdige opzeg geen aanspraak kan maken op enige terugbetaling wat betreft de nog uitstaande looptijd van de Abonnementsformule.
 3. Bij gebreke aan opzeg tegen de vervaldag, wordt het Abonnement automatisch en van rechtswege voor eenzelfde periode verlengd.
Artikel 6 – Reclame
 1. Verhuurders kunnen reclameruimte op het Platform aankopen.


Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. VERHUURPUNT stelt uitsluitend een Platform ter beschikking waarop Verhuurders Advertenties kunnen plaatsen.
 2. De inhoud van de door de Verhuurder geplaatste Advertenties blijft op elk ogenblik eigendom van de Verhuurder. De Verhuurder mag derhalve geen Advertenties plaatsen die inbreuken uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Eventuele inbreuken zijn voor rekening van de Verhuurder.
 3. De Verhuurder is, bij uitsluiting van VERHUURPUNT, aansprakelijk voor de eventuele inbreuken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten die aan derden toebehoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, portretrechten etc. ingevolge de plaatsing van zijn Advertentie op het Platform.
 4. De Verhuurder zal VERHUURPUNT op ieder ogenblik vrijwaren tegen eventuele aanspraken vanwege derden die houders zijn van intellectuele eigendomsrechten en waarvan een inbreuk van deze rechten in de desbetreffend Advertentie werd vastgesteld.


Artikel 8 – Niet-toegestaan gebruik van het Platform

 1. De Verhuurder zal VERHUURPUNT in elk geval schadeloos stellen in verband met eventuele aanspraken vanwege derde partijen die gestoeld zijn op de inhoud van de door de Verhuurder geplaatste Advertentie.
 2. Zo zal de Verhuurder zich ervan onthouden Advertenties te plaatsen die misleidend, onjuist, onvolledig, discriminerend, intimiderend of pornografisch van aard zijn.
 3. Evenzo zal de Verhuurder zich ervan onthouden illegale activiteiten te promoten en/of te bevorderen en inbreuken te plegen op de intellectuele eigendomsrechten, privacy, of enige andere rechten van VERHUURPUNT, de Huurders of enige andere derden.
 4. VERHUURPUNT kwalificeert zich als een dienstverlener in de zin van artikel XII. 19, §1 WER, hetgeen impliceert dat VERHUURPUNT niet verplicht is om toezicht uit te voeren op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in de Advertenties en evenmin op de handelingsbekwaamheid van de Verhuurders en Huurders op het platform.
 5. Ingeval VERHUURPUNT een schending vaststelt met betrekking tot het onder dit artikel (niet-limitatief) geformuleerde niet-toegestane gebruik, is VERHUURPUNT gerechtigd deze Advertentie onmiddellijk te verwijderen zonder dat de Verhuurder aanspraak kan maken op enige terugbetaling.
 6. In geval VERHUURPUNT door een derde partij of Huurder wordt aangesproken in verband met een schending van het onder dit artikel vermelde niet-toegestane gebruik (niet-limitatief), is zij gerechtigd aanspraak te maken op een schadevergoeding vanwege de Verhuurder, die minstens van die grootorde is dat zij de aanspraken van de Huurder of enige andere derde, dekt.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In zoverre wettelijk toegelaten, sluit VERHUURPUNT iedere aansprakelijk uit met betrekking tot elke vorm van schade, zowel direct als indirect, die een derde zou lijden en die voortvloeit uit:
  - Het gebruik van het Platform;
  - De op het Platform aangeboden informatie (juistheid, volledigheid,..);
  - Het gebruik van de via het Platform aangeboden producten (kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid,…);
 2. VERHUURPUNT kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik en het functioneren van het Platform, in zoverre deze zou kunnen worden toegeschreven aan een grove fout of opzet in haren hoofde.
 3. VERHUURPUNT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen, behoudens in zoverre deze ontstaan door een grove fout of opzet in haren hoofde.
 4. De aansprakelijkheid van VERHUURPUNT jegens de Verhuurder is in elk geval beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de Verhuurder in het afgelopen jaar aan VERHUURPUNT betaald heeft.


Artikel 10 – Vrijwaringen

 1. VERHUURPUNT behoudt zich het recht voor om te allen tijde de werking van haar Platform te wijzigen.
 2. Een Advertentie kan hyperlinks bevatten naar of gebruik maken van websites en diensten die niet in eigendom toebehoren aan VERHUURPUNT of die niet worden gecontroleerd door VERHUURPUNT. VERHUURPUNT is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze hyperlinks. Indien de Huurder er gebruik van maakt, is hij onderworpen aan de gebruikersvoorwaarden en de beleidsregels van de betreffende hyperlink.
 3. De Verhuurder vrijwaart VERHUURPUNT tegen aanspraken van derden met betrekking tot schade die voortvloeit uit het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie en het gebruik van de via het Platform aangeboden producten en/of diensten.
 4. Indien de Verhuurder natuurlijke persoon op regelmatige wijze producten gaat verhuren, dient deze zich bewust te zijn van de mogelijke fiscale consequenties inzake inkomsten.


Artikel 11 – Klachten / Misbruik

 1. In geval van klachten over de werking van- of misbruik met betrekking tot het Platform, kan men VERHUURPUNT per e-mail info@verhuurpunt.be contacteren. Eventuele klachten dienen bij VERHUURPUNT uiterlijk binnen de 2 weken na de vaststelling van een probleem te worden gemeld.
 2. VERHUURPUNT streeft ernaar om eventuele klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen.


Artikel 12 - Slotbepalingen

 1. De nietigheid van enige bepaling van huidige Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden de bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn, te vervangen door geldige bepalingen met zoveel als mogelijk dezelfde strekking als de vernietigde bepaling.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

 1. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.
 2. VERHUURPUNT behoudt zich het recht voor om als territoriaal bevoegde rechtbank aan te duiden, deze van de plaats waar hij zijn maatschappelijke zetel heeft.
 3. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen.